Cursos de Gestió Empresarial.

 • SINOPSIS

  El curs consta de quatre unitats didàctiques (amb teoria i casos pràcticas) així com una eina que permet a l'usuari realitzar una senzilla gestió dels costos de la seva empresa.

  OBJECTIUS DEL CURS

  L'objectiu general d'aquest curs és millorar els coneixements en gestió de costos i pressupostos de totes aquelles persones que intervenen en la gestió. Els principals objectius específics del projecte són:

  1.- Dotar als/les usuaris/es de coneixements que els permetin avaluar què costa el producte que elaboren o el servei que presten.

  2.- Una vegada s'ha realitzat la comanda o el projecte, dotar de capacitat d'anàlisi dels costos que s'han produït, amb l'objectiu de determinar la rendibilitat obtinguda.

  3.- Capacitar als/les usuaris/es en l'elaboració del pressupost de costos de l'empresa per l'any següent.


  DESTINATARIS/ES I PROGRAMA FORMATIU

  Comandaments intermedis, tècnics/es administratius/es comptables, etc. de les PIMES i microempreses així com treballadors/es autònoms/es.

  El curs consta de cuatre unitats didàctiques (amb teoria i casos pràctics) així com d'una eina que permet a l'usuari/a realitzar un sezilla gestió dels costos de la seva empresa.

  1.- Què és la comptabilitat de costos. Objectius específics de la comptabilitat de costos. Tècniques bàsiques de la comptabilitat de costos. Els conceptes de cost, despesa pagament i inversió. Exemples de cost, despesa pagament i inversió. Tipus de costos. Costos variables i fixos. Costos del producte (o servei) i del període. Tècniques de composició en el retoc. Els diferents sistemes de comptabilitat de costos.

  2.- El sistema de costos directes (o parcials). Sistema de costos directes: en què consisteix. Matèria primera. Mà d'obra. Altres costos directes. Unitat

  3.- El sistema de costos per comandes (o projectes). Què és el sistema de costos per comanda (o per projecte). Els costos directes. Els costos indirectes: criteris d'assignació. Els costos indirectes: tècniques d'assignació a la comanda. Ordre de treball o de comanda. Compte de resultats en el sistema de costos per comanda.

  4.- El sistema de costos complets. Què és el sistema de costos complets. Sistema de les seccions homogènies: en què consisteix. Divisió de l'empresa en seccions: seccions principals i seccions auxiliars. Repartiment primari. Repartiment secundari. Imputació al producte o servei: unitats d'obra i unitats equivalents. Imputació al producte: Costos per unitat de producte. L'assignació dels costos de subactivitat i beneficis de superactivitat.

  DURACIÓ
  65 hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSIS

  Fer un albarà li produeix mal de cap? Sent molèsties al realitzar una factura? Preneu-vos una pastilla... formativa, esclar! Té pastilles per a tota classe de trastorns: trencament d'albarans, facturitis cròniques, indisposició en les comandes, indigestió de rebuts o malestar en les nòmines, per exemple. En només 10 minuts aprendrà tots els secrets sobre els documents empresarials més habituals.

  OBJECTIUS DEL CURS
  El curs consta de dues unitats didàctiques i té per objectiu principal proporcionar els coneixements necessaris per saber què és un document empresarial: factures, albarans, comades, rebuts, nòmines, etc.

  DESTINATARIS/ES I PROGRAMA FORMATIU
  Qualsevol persona que necessiti conèixer i utilitzar documents empresarials.

  El curs consta de dues unitats didàctiques, les següents:

  1. Documents mercantils:

  - Albarà de producte, Albarà de servei, Factura, Comanda, Rebut i Tiquet.

  2. Documents laborals:

  - Nòmina, TC-1, TC-2.

  DURACIÓ
  2 hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

Omet Navegació

Navegació