Comptabilitat de costos
(Comptabilitat de costos per a Pimes)

SINOPSIS

El curs consta de quatre unitats didàctiques (amb teoria i casos pràcticas) així com una eina que permet a l'usuari realitzar una senzilla gestió dels costos de la seva empresa.

OBJECTIUS DEL CURS

L'objectiu general d'aquest curs és millorar els coneixements en gestió de costos i pressupostos de totes aquelles persones que intervenen en la gestió. Els principals objectius específics del projecte són:

1.- Dotar als/les usuaris/es de coneixements que els permetin avaluar què costa el producte que elaboren o el servei que presten.

2.- Una vegada s'ha realitzat la comanda o el projecte, dotar de capacitat d'anàlisi dels costos que s'han produït, amb l'objectiu de determinar la rendibilitat obtinguda.

3.- Capacitar als/les usuaris/es en l'elaboració del pressupost de costos de l'empresa per l'any següent.


DESTINATARIS/ES I PROGRAMA FORMATIU

Comandaments intermedis, tècnics/es administratius/es comptables, etc. de les PIMES i microempreses així com treballadors/es autònoms/es.

El curs consta de cuatre unitats didàctiques (amb teoria i casos pràctics) així com d'una eina que permet a l'usuari/a realitzar un sezilla gestió dels costos de la seva empresa.

1.- Què és la comptabilitat de costos. Objectius específics de la comptabilitat de costos. Tècniques bàsiques de la comptabilitat de costos. Els conceptes de cost, despesa pagament i inversió. Exemples de cost, despesa pagament i inversió. Tipus de costos. Costos variables i fixos. Costos del producte (o servei) i del període. Tècniques de composició en el retoc. Els diferents sistemes de comptabilitat de costos.

2.- El sistema de costos directes (o parcials). Sistema de costos directes: en què consisteix. Matèria primera. Mà d'obra. Altres costos directes. Unitat

3.- El sistema de costos per comandes (o projectes). Què és el sistema de costos per comanda (o per projecte). Els costos directes. Els costos indirectes: criteris d'assignació. Els costos indirectes: tècniques d'assignació a la comanda. Ordre de treball o de comanda. Compte de resultats en el sistema de costos per comanda.

4.- El sistema de costos complets. Què és el sistema de costos complets. Sistema de les seccions homogènies: en què consisteix. Divisió de l'empresa en seccions: seccions principals i seccions auxiliars. Repartiment primari. Repartiment secundari. Imputació al producte o servei: unitats d'obra i unitats equivalents. Imputació al producte: Costos per unitat de producte. L'assignació dels costos de subactivitat i beneficis de superactivitat.

DURACIÓ
65 hores

MÉTODE DE MATRICULACIÓ
Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa